Informačná povinnosť o spracúvaní osobných údajov prostredníctvom audiozáznamu

Spoločnosť IVIO s. r. o., so sídlom Seredská 9423/255E, 917 05 Trnava, IČO: 52 542 688, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 46750/T, zastúpená Mgr. Petra Hirnerová – konateľ, kontaktné údaje: tel. č.: +421 911 525 443, email: petra.hirnerova@ivio.sk (ďalej tiež ako „prevádzkovateľ“) informuje dotknutú osobu o splnení informačných povinností podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „nariadenie“) a § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej tiež ako „zákon o OOÚ“) zdelením nižšie uvedených informácií.

 

1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Obchodné meno: IVIO s. r. o. Sídlo: Seredská 9423/255E, 917 05 Trnava IČO: 52 542 688 Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 46750/T Zastúpený: Mgr. Petra Hirnerová – konateľ kontaktné údaje: tel. č.: +421 911 525 443 e- mail: petra.hirnerova@ivio.sk

 

2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Názov: Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ s. r. o. E-mail: advokat@banos.sk Tel. č.: +421 917 540 003

3. Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:

Účel:    audiozáznam prichádzajúcich hovorov za účelom skvalitňovania poskytovaných služieb prevádzkovateľa Právny základ: súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Kategórie dotknutých osôb: volajúce osoby – klienti prevádzkovateľa

4. Identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcu, ak existuje

Príjemcovia resp. kategórie príjemcov, ktorí spracúvajú osobné údaje sú:

  • Daktela SK, s.r.o.

5. Cezhraničný prenos osobných údajov mimo EÚ

Cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.

6. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania (profilovanie)

Prevádzkovateľ nevykonáva spracúvanie osobných údajov založené na automatizovanom individuálnom rozhodovaní ani nevykonáva profilovanie.

7. Doba uchovávania osobných údajov

Doba uchovávania osobných údajov: 185 dní. Po uplynutí tejto doby sú zaznamenávané hovory automaticky vymazávané.

8. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo:

  • požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, Ako dotknutá osoba máte právo na poskytnutie zoznamu osobných údajov, ktoré od Vás máme k dispozícii ako aj informácie o tom ako Vaše osobné údaje spracúvame.
  • na opravu osobných údajov, Prijali sme opatrenia, aby sme uchovávali Vaše presné, úplné a aktuálne osobné údaje. Ak si myslíte, že Vaše osobné údaje, ktoré uchovávame nie sú presné, úplné a aktuálne, prosím informujte nás o tom.
  • na vymazanie osobných údajov, Ako dotknutá osoba nás môžete požiadať aj o vymazanie Vašich osobných údajov, ak sú na to splnené zákonom uvedené dôvody, napr. ak už účel spracúvania skončil.
  • na obmedzenie spracúvania osobných údajov, Ako dotknutá osoba nás môžete pri splnení zákonných podmienok požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje, napr. za situácie ak si myslíte, že Vaše osobné údaje, ktoré uchovávame, sú nepresné a pod.
  • namietať spracúvanie osobných údajov, Ako dotknutá osoba máte právo namietať spracúvaniu Vašich údajov, v prípade, ak ste nadobudli presvedčenie, že na spracúvanie osobných údajov nemáme právny dôvod; napr. ak naše oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov neprevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby.
  • na prenosnosť osobných údajov, Ako dotknutá osoba máte za určitých okolností právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli. Toto právo na prenosnosť sa však týka len tých osobných údajov, ktoré sme nám poskytli na základe Vášho súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.
  • odvolať súhlas, Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek odvolať Váš súhlas v prípadoch, keď Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu.
  • podať návrh na začatie konania resp. sťažnosť na dozorný orgán, Ako dotknutá osoba máte právo podať návrh resp. sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk , Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom emailu: advokat@banos.sk alebo na tel. čísle +421 917 540 003, alebo písomne na poštovú adresu sídla prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách.