Informačná povinnosť pri poskytovaní osobných údajov pre dotknuté osoby

Spoločnosť IVIO s. r. o., so sídlom Seredská 9423/255E, 917 05 Trnava, IČO: 52 542 688, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 46750/T, zastúpená Mgr. Petra Hirnerová – konateľ, kontaktné údaje: tel. č.: +421 911 525 443, email: petra.hirnerova@ivio.sk (ďalej tiež ako „prevádzkovateľ“) informuje dotknutú osobu o splnení informačných povinností podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „nariadenie“) a § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej tiež ako „zákon o OOÚ“) zdelením nižšie uvedených informácií. Zodpovednou osobou prevádzkovateľa je spoločnosť Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ s. r. o., e-mail: advokat@banos.sk, tel. č.: +421 917 540 003. 

 

Účel:        uzatvorenie zmluvy a predzmluvné vzťahy

Právny základ:

čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia a § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,

čl. 6 ods.1 písm. c) Nariadenia a § 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu – prevádzkovateľ je v zmysle osobitných predpisov povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osoby štátnym inštitúciám

Prevádzkovateľ týmto oznamuje dotknutej osobe, že bude v procese uzatvorenia zmluvy spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov bude vykonávané prevádzkovateľom v rámci predzmluvných vzťahov a spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na uzatvorenie zmluvy a prevádzkovateľ je taktiež v zmysle osobitných predpisov povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osoby štátnym inštitúciám. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že osobné údaje bude spracúvať v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o OOÚ a Nariadeniu.

 

Účel:        ochrana života, zdravia a majetku osôb a prevádzkovateľa a odhaľovanie kriminality

Právny základ:

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby, a to záznam fyzickej podoby a prejavov fyzickej osoby, v zmysle čl. 6 ods.1 písm. f) nariadenia a § 13 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane osobných údajov (spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov). Oprávneným záujmom je ochrana majetku prevádzkovateľa a jeho zamestnancov a ochrana života a zdravia zamestnancov. V súlade so zásadou proporcionality, prevádzkovateľ dospel k záveru, že ochrana majetku prevádzkovateľa (zamedziť krádežiam, ku ktorým dochádza v priestoroch prevádzkovateľa) a jeho zamestnancov (zamedziť krádežiam majetku zamestnancov, ktoré sú odložené v šatniach alebo v priestoroch prevádzkovateľa) a ochrana života a zdravia zamestnancov (prevádzkovateľ monitorovaním jeho priestorov autenticky a priebežné vyhodnocuje možné riziká na život a zdravie zamestnancov z pohľadu zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci) prevažuje nad záujmom ochrany súkromia dotknutej osoby, a to konkrétne spracúvania audio/video záznamu fyzickej podoby a prejavov dotknutej osoby. Život a zdravie zamestnancov prevažuje nad záujmom ochrany súkromia dotknutej osoby. Prevádzkovateľ spracúva audio/video záznam fyzickej podoby a prejav dotknutej osoby v časovom rozsahu maximálne 7 dní a to súčasne za prísneho dodržiavania technických a organizačných opatrení prijatých prevádzkovateľom. Táto doba uchovania je nevyhnutná, nakoľko prevádzkovateľ po tom ako zistí krádež v jeho priestoroch, poskytne záznam orgánom činným v trestnom konaní, aby trestnú činnosť odhalili a zabezpečili nápravu. Po uplynutí doby 7 dní, prevádzkovateľ tento záznam zlikviduje. K takémuto záznamu resp. monitorovaniu kamerovým systémom má prístup len osoba, ktorá na to bolo poverená prevádzkovateľom, a to na základe prísneho dodržania všetkých pokynov, ktoré jej prevádzkovateľ udelil. Prevádzkovateľ na tento účel prijal technické a organizačné opatrenia o používaní kamerového systému. Kamerový systém prevádzkovateľa monitoruje interné aj externé priestory.

 

Účel: videozáznam z operačného zákroku na vedecké a edukačné účely pre potrebu lekárov a medikov       

Právny základ: Súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia                                    

Doba uchovávania: 24 mesiacov

 

Účel:        Marketingové a obchodné účely – zasielanie marketingových správ a ponúk

Právny základ: Súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia

Doba uchovávania: 24 mesiacov

 

Identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcu:

Príjemcovia resp. kategórie príjemcov, ktorí spracúvajú osobné údaje sú:

 • Externý účtovník, IT oddelenie, spoločnosť pre výdaj stravovacích kariet, banka, poskytovateľ BOZP, zdravotnícky personál, spoločnosť poskytujúca služby ochrany objektov, spoločnosť Google, LLC, prenajímateľ webovej stránky, zdravotnícky personál, externý správca IT sietí
 • Štátne inštitúcie, Sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa, daňový úrad, doplnková dôchodková sporiteľňa, dôchodková správcovská spoločnosť, orgán štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. inšpektorát práce), úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, exekútor, súd, orgán činný v trestnom konaní atď.

 

Cezhraničný prenos osobných údajov mimo EÚ

Cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.  K tomuto dochádza iba v prípade, ak udelíte súhlas s ukladaním analytických cookie súborov. V takom prípade budú Vaše osobné údaje prenášané do USA, do spoločnosti Google LLC, ktorá je poskytovateľom služby Google Analytics, ktorú prevádzkovateľ využíva za účelom merania návštevnosti a aktivity na webovej stránke prevádzkovateľa.

 

Doba uchovávania osobných údajov

Doba uchovávania osobných údajov: doba určitá – doba určená zákonmi na uplatňovanie práv a povinností vyplývajúcich z uzavretej zmluvy (napr. podľa § 599 ods. 1 Občianskeho zákonníka si môže kupujúci uplatniť práva zo zodpovednosti za vady na súde v lehote do 24 mesiacov od prevzatia tovaru – uchovávanie osobných údajov je teda potrebné pre identifikáciu zmluvnej strany), prípadne až pokiaľ nie je možné uplatniť práva a povinnosti v premlčacej lehote stanovenej zákonom; dlhšie spracúvanie osobných údajov je možné len výlučne na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel na základe osobitného predpisu.

 

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania (profilovanie)

Prevádzkovateľ vykonáva profilovanie, pričom tento združuje osobitnú kategóriu osobných údajov -   informácie o zdravotnom stave klientov, a to za účelom poskytovania zdravotníckej starostlivosti  v oblasti oftalmológie a hodnotenia niektorých osobitných aspektov vzťahujúcich sa ku klientovi, tak aby poskytnuté služby zodpovedali jeho individuálnym a špecifickým požiadavkám a potrebám.

 

Práva dotknutej osoby: 

Dotknutá osoba má právo:

 1. požadovať prístup k osobným údajomtýkajúcich sa dotknutej osoby. Ako dotknutá osoba máte právo na poskytnutie zoznamu osobných údajov, ktoré od Vás máme k dispozícii ako aj informácie o tom ako Vaše osobné údaje spracúvame.
 2. na opravu osobných údajov. Prijali sme opatrenia, aby sme uchovávali Vaše presné, úplné a aktuálne osobné údaje. Ak si myslíte, že Vaše osobné údaje, ktoré uchovávame nie sú presné, úplné a aktuálne, prosím informujte nás o tom.
 3. na vymazanie osobných údajov. Ako dotknutá osoba nás môžete požiadať aj o vymazanie Vašich osobných údajov, ak sú na to splnené zákonom uvedené dôvody, napr. ak už účel spracúvania skončil.
 4. na obmedzenie spracúvania osobných údajov. Ako dotknutá osoba nás môžete pri splnení zákonných podmienok požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje, napr. za situácie ak si myslíte, že Vaše osobné údaje, ktoré uchovávame, sú nepresné a pod. 
 5. namietať spracúvanie osobných údajov. Ako dotknutá osoba máte právo namietať spracúvaniu Vašich údajov, v prípade, ak ste nadobudli presvedčenie, že na spracúvanie osobných údajov nemáme právny dôvod; napr. ak naše oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov neprevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby.
 6. odvolať súhlas. Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek odvolať Váš súhlas v prípadoch, keď Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu.
 7. na prenosnosť osobných údajov. Ako dotknutá osoba máte za určitých okolností právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli. Toto právo na prenosnosť sa však týka len tých osobných údajov, ktoré sme nám poskytli na základe Vášho súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.
 8. podať návrh na začatie konania resp. sťažnosťna dozorný orgán. Ako dotknutá osoba máte právo podať návrh resp. sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk , Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: dozor@pdp.gov.sk

Dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom emailu: advokat@banos.sk alebo na tel. čísle +421 917 540 003, alebo písomne na poštovú adresu sídla prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách.

 

Spracovanie súborov cookies

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane údajov") a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov").

Na fungovanie našej webovej stránky používame nevyhnutné cookies (essential cookies), umožňujúce realizovať základné funkcionality webovej stránky. Tieto cookies môžete zakázať zmenou nastavení Vášho internetového prehliadača, čo však môže ovplyvniť fungovanie webovej stránky. Radi by sme tiež využívali dobrovoľné cookies (non-esential), ktoré nám pomôžu zlepšiť fungovanie našej webovej stránky, pričom pre ich povolenie je potrebné odkliknúť Váš súhlas. Ide o tieto cookies:

Nevyhnutné cookies (essential cookies)

 • Základné cookies: nevyhnutné cookies umožňujú základnú funkcionalitu webovej stránky, ako je jej bezpečnosť, správa siete a prístupnosť.
 • Funkčné cookies: tieto cookies môžu zvýšiť rýchlosť, s akou môžeme spracovať Vašu žiadosť, pretože nám umožňujú zapamätať si preferencie stránok, ktoré ste vybrali.

Dobrovoľné cookies (non-essential cookies)

 • Analytické cookies: tieto súbory cookies nám umožňujú prostredníctvom služieb Google Analytics vylepšiť funkčnosť stránok sledovaním Vášho používania našej webovej stránky.

Na našej webovej stránke využívame aj služby tretích strán ako napr. nástroje na meranie návštevnosti cez systémy Google Analytics. Naša webová stránka pre využitie týchto služieb načítava kódy tretích strán, ktoré pre plnú funkčnosť môžu vyžadovať prijatie cookies od týchto stránok tretích strán. Za tieto cookies sú plne zodpovedné tieto tretie strany, a preto v prípade záujmu o bližšie informácie o cookies týchto tretích strán je potrebné sí prečítať ich záasady súkromia alebo pravidlá používania služieb.

Dočasné cookies (session cookies) spracúvame až do doby, než vypnete internetový prehliadač, resp. záložku v prehliadači. Trvalé cookies (persistent cookies) zostavajú vo vašom prehliadači uložené tak dlho, kým neuplynie ich životnosť alebo ich manuálne neodstránite.

Ukladaniu cookies do Vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením Vášho webového prehliadača, avšak v takom prípade nemusí webová stránka, či iné služby tretích strán fungovať. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.