Podmienky využitia skupinovej zľavy na laserovú operáciu očí

DÔLEŽITÉ: Konečná cena a výška zľavy závisia len od počtu členov skupiny. Cena zostáva bez zmeny aj v prípade, že niektorý z členov nebude po predoperačnom vyšetrení vhodným adeptom na zákrok a operáciu neabsolvuje.

1

Pre získanie skupinovej zľavy je potrebné, aby zástupca skupiny na komunikáciu s IVIO CLNIC registroval skupinu záujemcov o zákrok na objednavky@ivio.sk alebo telefonicky na čísle 0800 500 000. Pre účely registrácie skupiny je potrebné doručenie menného zoznamu všetkých členov.

2

Jednotliví členovia si následne môžu telefonicky (0800 500 000) dohodnúť termín vstupného vyšetrenia (je potrebné ohlásiť príslušnosť do skupiny). Vstupné vyšetrenie aj samotný zákrok sú vykonávané na očnej klinike IVIO v Trnave.

3

Členovia skupiny sa môžu objednať na vstupné vyšetrenie v IVIO Clinic Trnava individuálne. Pre uplatnenie zľavy je potrebné absolvovanie vyšetrenia všetkých členov skupiny v maximálnom časovom rozmedzí 2 týždňov.

4

Cena vstupného vyšetrenia nespadá pod cenu operácie. Predoperačné vyšetrenie si platí každý pacient individuálne v plnej cene podľa platného cenníka. Pri objednávke na vstupné vyšetrenie je potrebné uviesť skupinu, ku ktorej pacient patrí.

5

Maximálny počet členov skupiny je 8. Po naplnení maximálneho počtu (8 členov) je potrebné vytvoriť novú skupinu. Po vyšetrení prvého člena skupiny už nie je možné skupinu dodatočne rozširovať.

6

Zľavu si je možné uplatniť na laserové zákroky SURFACE PRO, FEMTO LASIK a RELEX Smile. Táto zľava nie je kombinovateľná s inými zľavami.

7

Pevné miesto v skupine, termín zákroku a výšku definitívnej zľavy získa člen po absolvovaní vstupného vyšetrenia a uhradenia zálohy vo výške 400 €.

8

Členovia skupiny nemusia absolvovať zákrok v ten istý deň.

9

V deň termínu operácie pacient platí cenu zákroku poníženú o výšku skupinovej zľavy a zaplatenej zálohy. Doplatok ceny zákroku bude uhradený v deň operácie každým členom skupiny individuálne.

10

Termíny vyšetrení a zákrokov sú záväzné. Prosíme vás, aby ste ich nemenili.

IVIO Clinic si vyhradzuje právo na zmenu termínu vstupného vyšetrenia alebo termínu laserovej operácie očí. Takáto zmena nebude mať vplyv na cenu zákroku.

Za člena skupiny uchádzajúceho sa o skupinovú zľavu sa považuje každý, kto má záujem podstúpiť laserový zákrok na oboch očiach. V prípade korekcie len na jednom oku je možné jedného člena skupiny nahradiť dvoma členmi, ktorí chcú podstúpiť zákrok len na jednom oku.

Ak sa člen skupiny nemôže dostaviť na zákrok z objektívnych príčin (choroba a pod.), môže presunúť svoj zákrok na iný deň po predložení potvrdenia o návšteve lekára a úplnom uhradení zostávajúcej ceny zákroku.

Po absolvovaní vstupných vyšetrení všetkých členov skupiny nie je možná zmena alebo pridanie ďalších členov. V prípade, že niektorý z členov skupiny nie je vhodným adeptom na laserovú operáciu očí, výška zľavy pre skupinu zostáva nezmenená.